Sebutkeun dongeng nu kaasup sasatoan (fabel)?

Jawaban:

Dongeng nu kaasup sasatoan (fabel) nyaeta saperti Si Kancil Maling Bonteng, Si Kancil jeung Buhaya, Gajah Eleh Ku Sirem jeung Gagak Hayang Kapuji. Dongeng fabel nyaeta dongeng ngeunaan budi pekerti anu bisa dijadikeun picontoeun atawa pieunteungeun ku cara nyieun carita anu palakuna nyaeta sasatoan.

Pembahasan

Aya sawatara rupa dongeng, nyaeta fabel, farabel, mite, sasakala atawa legenda jeung babad atawa sage. Dongeng teh kaasup kana karya sastra dina wangun lancaran atawa prosa, nyaeta prosa buhun. Ciri utama jeung anu paling dipikawanoh tina dongeng nyaeta caritana anu teu asup kana akal atawa sok disebut pamohalan.

Bagikan Jawaban

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *